Till flygbladets startsida

-----------------------------------------


DÄRFÖR BLIR SVENSKA PENSIONÄRER ALLT FATTIGARE


Den senaste tiden har det skrivits en hel del om att antalet svenska fattigpensionärer växer snabbt och nu

är uppe i ca. 350,000. Journalisterna är, eller i alla fall låtsas vara, förvånade. Det är dock inga

konstigheter, utan en direkt följd av den politik som makthavarna för och har fört.


Det finns t.o.m. en statlig utredning som berättar precis hur det kommer att bli. Se längre ner i detta inlägg.


I våra nordiska grannländer blir det däremot hela tiden allt bättre för pensionärerna.

Där för man en annorlunda politik än vad som görs i Sverige.


-------------------------------------------------------------------------


VARFÖR MÖRKAS DEN HÄR RAPPORTEN ?


Rapporten är från December 2015 och beställd och bekostad av Sveriges regering. Arbetet har

genomförts av professor Lennart Flood och fil. dr Joakim Ruist, båda verksamma vid Göteborgs universitet.


Mig veterligen har svensk systemmedia (DN, AB, SvD, Exp m.fl.) överhuvudtaget inte nämnt denna

rapport och den chockerande slutsatsen.


Varför?


-------------------------------------------------------------------------


VAD SÄGER RAPPORTEN ?


Utomeuropeisk invandring = Stor kostnad/förlust


Din pension och välfärd minskar alltså som en direkt följd av den migrationspolitik som tillåter en stor

utomeuropeisk invandring.


---------------------------


Klart och redigt i rapporten. Det är bara att läsa vad som står där. För makthavarna är detta alltså inga

hemligheter. Man vet mycket väl att Sveriges pensionärer måste stå för kostnaden, men ändå genomför

man sin politik.


Det mest intressanta i hela rapporten är en del av sammanfattningen som återfinnes på

sidorna 99 och framåt. Jag citerar:


"Grupper som invandrat från ”Övriga Europa” (exkl. Norden och personer födda i Sverige som återvänt)

skapar ett stort överskott medan utomeuropeiska invandrare som grupp genererar ett stort underskott."


"Det diskonterade överskottet (vid 3,5 procents diskonteringsränta) uppgår till mer än 540 000 kronor

per person för de från ”Övriga Europa” medan motsvarande beräkning för de som invandrar från länder

utanför Europa är ett underskott på drygt 370 000 kronor"


Man analyserar olika scenarier, framförallt vad det gäller olika framtida sysselsättningsnivåer bland de

nyanlända. Det man kan konstatera är att vi under decennier inte lyckats få en rimlig sysselsättningsnivå

bland framförallt nyanlända från de sk. MENA-länderna (Mellanöstern och Nordafrika). Vem kan tro att vi

skulle lyckas bättre i framtiden?


D.v.s. det enda rimliga och trovärdiga scenariet är "Worst Case" d.v.s. en lägre framtida sysselsättning

hos dessa grupper, d.v.s. mycket betydande framtida kostnader.


-------------------------------------------------------------------------


STOR SKILLNAD PÅ UTOM- OCH INOMEUROPEISK INVANDRING


Skillnaderna är enorma, men beror naturligtvis inte på hudfärg eller några genetiska orsaker.

Det beror istället med all sannolikhet på:


Inomeuropeisk invandring

Högre genomsnittlig utbildningsnivå och oss kulturellt närstående.


Utomeuropeisk invandring

Lägre genomsnittlig utbildningsnivå och oss kulturellt mera främmande.


Svårare än så är det nog inte.


-------------------------------------------------------------------------


SÅ GÖR USA, KANADA OCH AUSTRALIEN


I dessa länder har man haft mycket bättre resultat med den utomeuropeiska invandringen. Det beror med

all sannolikhet på att man också ställer helt andra krav.


Innan någon får tillstånd att komma till något av dessa länder måste denne bevisa att han/hon är lämplig.

Det är alltså inte som i Sveriges och Europas fall där vem som helst bara kan komma och börja ställa krav.


Lite elakt kan man nog säga att:


"Dom tar eliten och vi får resten".


-------------------------------------------------------------------------


HÄR KAN DU HÄMTA RAPPORTEN


http://www.regeringen.se/4ada64/contentassets/6a0373dacf97488d8aae6b5785e46583/migration-en-aldrande-befolkning-och-offentliga-finanser-sou-201595


Reservlänk; http://flygbladet.com/pdfdok/migrationopension.pdf